NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ

Bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Ngày 24/02/2022, Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU, về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Huyện uỷ Bảo Thắng đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện xuống đến thôn, tổ dân phố, trong toàn huyện triển khai thực hiện với phương châm: Thiết thực, hiệu quả, không hình thức, giáo điều, phải bám sát 12 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc” mà Bác đã viết năm 1947 về Bản chất tư cách của Đảng cách mạng chân chính, cụ thể sau:

“Một là: Đảng không phải là tổ chức làm quan, phát tài. Đảng phải là tổ chức lãnh đạo Nhân dân vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ.

Hai là: Cán bộ phải hiểu lý luận và gắn lý luận với thực hành.

Ba là: Khi Đảng ra một chỉ thị phải dựa vào những điều kiện thiết thực và những kinh nghiệm của các nước trên thế giới và của địa phương; phải do quần chúng kiểm soát các khẩu hiệu, chỉ thị xem có đúng hay không.

Bốn là: Luôn luôn phải xem xét tất cả các công tác của Đảng. Mọi công tác phải đứng về phía quần chúng.

Năm là: Phải dạy cán bộ, đảng viên, Nhân dân tinh thần yêu nước, cần kiệm liêm chính.

Sáu là: Mỗi một công việc của Đảng vừa phải giữ nguyên tắc vừa phải liên hiệp dân chúng để vừa lãnh đạo, vừa học hỏi và vừa nâng cao dân chủ.

Bảy là: Mỗi một công việc của Đảng phải giữ được tính cách mạng và khéo linh hoạt để có được cách thức đấu tranh và tổ chức tốt hơn để thực hiện được lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

Tám là: Đảng không che giấu khuyết điểm, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm để tự sửa chữa, tự tiến bộ và dạy cán bộ, đảng viên “Nếu tự Đảng giấu giếm những khuyết điểm là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách để sửa chữa nó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Chín là: Phải chọn những người rất trung thành, hăng hái; đoàn kết họ trở thành một nhóm trung kiên lãnh đạo.

Mười là: Phải luôn luôn đẩy bỏ những phần tử thù oán ra ngoài.

Mười một là: Phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới. Tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất quán, tự giác.

Mười hai là: Đảng phải luôn luôn xét lại các Nghị quyết, chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào. Nếu không hóa ra lời nói suông. Đồng thời còn có hại tới lòng tin của Nhân dân đối với Đảng”.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9-12-2021).

Trên cơ sở mười hai điều Bác nêu về bản chất cách mạng của một đảng chân chính và các nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện phải linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức sinh hoạt, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu và nắm chắc 12 nội dung về bản chất cách mạng chân chính của đảng, mục đích yêu cầu Kết luận 21 của hội nghị lần thứ 4; Quy định số 37 của BCH trung ương khóa XIII, từ đó mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xác định lập trường, tư tưởng chính trị, thái độ làm việc, quyền lợi nghĩa vụ của mình trong công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị mà Bác đã từng viết “Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài, nó phải làm trọn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Cán bộ của Đảng phải biết lý luận, mọi công việc của Đảng phải đứng về phía quần chúng, cán bộ đảng viên phải liên hệ chặt chẽ với dân chúng, Đảng không che dấu khuyết điểm của mình, không sợ phê bình; Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ thành nhóm kiên trung lãnh đạo; Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới. Qua đó xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu, đảm bảo đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất, xây dựng mỗi chi, đảng bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến thôn, tổ dân phố thực sự trong sạch vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện Bảo Thắng đạt huyện Nông thôn mới nâng cao và là huyện dẫn đầu các huyện, thị xã trong tỉnh./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang