ĐỂ VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRỞ THÀNH Ý THỨC TỰ GIÁC, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn và vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, thời gian qua Đảng bộ Bảo Thắng đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Các yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh đã được huyện cụ thể hóa và triển khai sâu rộng, toàn diện trên địa bàn huyện. Việc học tập và làm theo Bác luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tính tiền phong, gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thể hiện sinh động và cụ thể. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác tiếp tục tạo ra niềm tin và khí thế mới trong Đảng bộ và Nhân dân trong huyện.

Đ/c Vũ Kim Trọng – Bí thư chi bộ thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang là điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trong thời gian tiếp theo, Bảo Thắng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề học và làm theo Bác hằng năm; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai việc tích hợp giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo hướng lồng ghép với môn Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp ở bậc phổ thông. Gắn việc học và làm theo Bác vào các giờ giảng, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi giáo viên, học sinh.

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, gương điển hình trong học và làm theo Bác qua các phương tiện truyền thông, báo chí, các fanpage, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở,…Theo kế hoạch, năm 2022 Huyện ủy tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa, nhân rộng những tấm gương điển hình trong việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

Các cấp ủy trực thuộc cần cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá về tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ và đảng viên. Hằng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện.

Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải biết chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; khi mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục; phải tự tin, tự giác, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Trước yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ mọi mặt, coi học tập không chỉ là quyền lợi của bản thân mà còn là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Luôn thực hiện tốt việc tự phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp phê bình của đồng nghiệp; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên soát xét, kiểm tra tiến độ các công việc mình đảm nhiệm để có biện pháp triển khai tốt các nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Đồng thời, phải khiêm tốn, thực sự cầu thị, gần dân, học dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân,…

Bên cạnh đó, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên cũng là "thang thuốc tốt nhất", "hữu hiệu nhất" để sửa chữa khuyết điểm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống lại chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"./.

Thu Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang