NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng 

Đảng bộ huyện Bảo Thắng hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng với 5.214 đảng viên. Xác định sinh hoạt Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh những hoạt động của tổ chức và đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XXVIII, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành đề án số 08 “Nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức các cấp và hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025”; Trong đó xác định: “Duy trì nghiêm chế chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo đúng điều lệ của Đảng; Nâng cao chất lượng, chuẩn bị nội dung sinh hoạt, cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong sinh hoạt phải phát huy dân chủ thảo luận nghị quyết của chi bộ có tính khả thi giải quyết được những vấn đề nổi cộm bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, phải đảm bảo 3 tính chất trong sinh hoạt đảng đó là, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu”. Trên cơ sở nội dung đề án của BCH đảng bộ huyện đề ra, BTV Huyện Ủy luôn tập trung, lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc khắc phục khó khăn, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, chú trọng xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề từng năm và lựa chọn những nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn ở từng đơn vị, địa bàn dân cư. Trong đó lưu ý, các chi bộ nông thôn tập trung xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay nhất là thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với vệc học tập, làm theo, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chi bộ khối cơ quan tập trung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. 

Các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện dự sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 tại Chi bộ thôn Trang Nùng (Đảng bộ xã Xuân Quang) 

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo được “tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu hay không, đòi hỏi vào sự chuẩn bị nội dung của cấp ủy, sự điều hành của bí thư chi bộ là hết sức quan trọng, vì vậy các các cấp ủy chi bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

Về sinh hoạt thường kỳ: Căn cứ vào kết luận của chi bộ kỳ họp tháng trước, ngoài việc đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và Nhân dân, công tác xây dựng đảng…, chi bộ đề ra mấy nội dung lãnh đạo trong tháng, giao cho ai làm để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ đã đề ra, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, khó khăn vướng mắc, đề ra giải pháp khắc phục và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo tháng tiếp theo, yêu cầu đánh giá cụ thể đối với nhiệm vụ giao cho từng đảng viên thực hiện làm cơ sở biểu dương, hay phê bình nhắc nhở, làm căn cứ cho đảng viên thảo luận. Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt phải linh hoạt tạo không khí dân chủ, cởi mở lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp kết luận buổi sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo tháng tiếp theo, sát đúng với tình hình của chi bộ.

Về sinh hoạt chuyên đề: Cấp ủy chi bộ phải lựa chọn kỹ nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phân công cho đảng viên chuẩn bị báo cáo đề dẫn. Căn cứ vào báo cáo đề dẫn của người được cấp ủy phân công chuẩn bị, đảng viên trong chi bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, thiết thực, đề xuất giải pháp thực hiện, thể hiện sự đoàn kết quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ nội dung chuyên đề nêu ra. Cấp ủy chi bộ tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa để nội dung chuyên đề được triển khai thực hiện hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề chi bộ thông qua. Các bưc sinh hoạt chuyên đề thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 26/12/2018 của BTV Huyện ủy.

2. Đối với Đảng bộ xã, thị trấn:

- Hằng tháng có trách nhiệm hướng dẫn cho các chi bộ thông tin thời sự quốc tế, trong nước, địa phương theo nguồn cung cấp của Ban tuyên giáo Huyện ủy (nội dung, ngắn ngọn khoảng 10 phút); phổ biến biến một số văn bản mới có liên quan trực tiếp với chi bộ và đảng viên, định hướng lãnh đạo một số nhiệm vụ trong tháng của đảng bộ xã, thị trấn, để chi bộ làm căn cứ chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ.

- Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quý với các nhóm vấn đề sau: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh ở các thôn, tổ dân phố; nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; các giải pháp về phòng, chống, phắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh..., làm cơ sở cho các chi bộ lựa chọn những vấn đề cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại thôn, tổ dân phố.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ đòi hỏi mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của việc vì sao phải nâng cao chất lượng sinh chi bộ, vì đó chính là góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, để đảng ta thực sự “Là đạo đức, là văn minh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang