GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, NGÀY 25/10/2021 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG

         Bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Uý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

         Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai, thực hiện NQTW 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức, lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên; ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ trách nhiệm, có sự cam kết và nỗ lực phấn đấu thực hiện; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, khách quan và cụ thể. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng chi bộ, tổ chức đảng coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và kịp thời xử lý những đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm. Cùng với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện đã có những cách làm hay, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn công việc, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

          Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch 108/KH-TU ngày 01/3/2022 của BTV Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương khoá XIII, các chi, đảng bộ trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Một là: Nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt đến cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ đảng viên trong cơ quan, đơn vị nội dung Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14, ngày 22/9/2021 của Bộ chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

          Hai là: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng ban, xã thị trấn, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

          Ba là: Nghiêm túc thực các quy định về trách nhiệm nêu gương, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa. Các chi, đảng bộ bổ sung các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong thực thi công vụ hàng ngày.

          Bốn là: Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm nêu gương, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị TW 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc. Phát huy dân chủ trong Đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm, thương yêu đồng chí thật sự. 

          Năm là: Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Sáu là: Tập trung triển khai và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên trong tổ chức thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của Nhân dân...

          Với sự quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, nhất định việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sẽ được triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn huyện, mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế, góp phần xây dựng các chi, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang