XÂY DỰNG "CHI BỘ BỐN TỐT"

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" (NQ số 21) có đưa ra nhiệm vụ quan trọng đó là: Nghiên cứu triển khai mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt", cụ thể là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Đ/c Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư TT Huyện ủy dự chỉ đạo sinh hoạt tại chi bộ thôn Bản Cầm  (Đảng bộ xã Bản Cầm).

Từ góc nhìn thực tế chúng ta có thể hiểu các nội dung như sau: (1) Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đó là lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã ra, được thể hiện qua các mục tiêu về: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM; Lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an - ninh được Đại hội đảng các cấp thông qua… Các mục tiêu này được cụ thể hóa thành Chương trình hành động hằng năm và mục tiêu nhiệm vụ hằng tháng của các chi, đảng bộ. Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu nộp đảng phí. Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng 01 lần theo đúng quy định Điều lệ Đảng. (2) Chất lượng sinh hoạt tốt, nghĩa là thực hiện tốt các quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị, nội dung tổ chức sinh hoạt tốt sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; trong sinh hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; Nghị quyết ban hành được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận cao; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. (3) Đoàn kết, kỷ luật tốt: Kỷ luật tạo lên sức mạnh, là tiền đề quan trọng xây dựng khối đoàn kết. Đoàn kết có sức mạnh vô địch giúp ta vượt qua tất cả khó khăn, thách thức. (4) Cán bộ đảng viên tốt là những người luôn kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, am hiểu các vấn đề xã hội có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; tự giác thực hiện chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng (Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh; đoàn kết thống nhất trong Đảng).

Các nội dung bốn tốt có mối quan hệ biện chứng với nhau, làm tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Trung Thành

Trung Thành
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang