LĨNH VỰC TƯ PHÁP

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

9

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

 

TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực

 

 

17

Cấp bản sao từ sổ gốc (TTHC dùng chung các cơ quan quản lý hồ sơ)

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể  ký, không thể điểm chỉ được)

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

22

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

24

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

25

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

26

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Xem quy trình

tại đây

 

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 

 

 

29

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Quyết định số:663 /QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

30

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật(cấp huyện)

Quyết định số: 663 /QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

 

Lĩnh vực hòa giải ở sơ sở - TTHC liên thông cấp xã huyện

 

 

31

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Xem quy trình

tại đây

 

Bồi thường nhà nước

 

 

32

Thủ tục phục hồi danh dự

Quyết định số: 2619 /QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

33

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định số: 2619 /QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

 

Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

 

 

34

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

35

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

36

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

37

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

38

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

39

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

40

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

41

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

42

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số:702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang