LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực tài nguyên nước

3

Đăng ký khai thác nước dưới đất

QĐ số 3544/QĐ-UBND ngày 09/8/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

QĐ số 3544/QĐ-UBND ngày 09/8/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực đất đai

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất)

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

8

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

9

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

QĐ số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

TTHC dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện

11

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện)

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

12

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QĐ só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

16

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

QĐ số 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

19

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

QĐ só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang