LĨNH VỰC THANH TRA

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

 

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

6

 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

7

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

8

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

9

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

10

Thủ tục xử lý đơn cấp huyện

QĐ 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Xem quy trình

tại đây

 

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang