LĨNH VỰC NỘI VỤ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực tôn giáo

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

3

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

4

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

5

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

6

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

7

Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

8

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QĐ 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực tổ chức biên chế

9

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

11

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

12

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Thủ tục thành lập hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

16

Thủ tục đổi tên hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Thủ tục hội tự giải thể

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

19

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

20

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

21

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

22

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

23

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

24

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

25

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

26

Thủ tục đổi tên quỹ

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

27

Thủ tục quỹ tự giải thể

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

28

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

29

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

QĐ 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực thi đua

30

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

31

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

32

Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

33

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

34

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

35

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

36

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

37

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

QĐ 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

 

Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

 

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang