LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

 

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

1

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

3

Thẩm định,  phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

8

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi  động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

9

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

11

 Cho Thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

12

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Đóng dấu búa kiểm lâm

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức; lâm sản có nguồn gốc từ nhập khẩu, sau xử lý tịch thu,  lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức, cá nhân; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung của tổ chức; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu của tổ chức, cá nhân.

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Xem quy trình

tại đây

 

Lĩnh vực kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

 

16

Bố trí dân cư trong huyện

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh, trong huyện

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Xem quy trình

tại đây

19

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Xem quy trình

tại đây

20

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Xem quy trình

tại đây

21

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

22

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn

Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

23

Khoán công việc và dịch vụ

Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

24

Hỗ trợ dự án liên kết tthc

Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

Xem quy trình

tại đây

 

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

25

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Xem quy trình

tại đây

 

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang