LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1

Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Xem quy trình

tại đây

2

Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Xem quy trình

tại đây

3

Thủ tục: Thực hiện trợ  cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Xem quy trình

tại đây

4

Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội)

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Xem quy trình

tại đây

9

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

11

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

12

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

13

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực người có công

14

Thủ tục: Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Thủ tục: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

16

Thủ tục: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Thủ tục: Hoãn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Thủ tục: Miễn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực lao động tiền lương

19

Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

20

Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực Trẻ em

21

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

Xem quy trình

tại đây

22

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang