LĨNH VỰC XÂY DỰNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại điều 5, điều 10, điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.)

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

 

 

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

- Xem quy trình Cấp GPXD Nhà ở tại đây

- Xem quy trình cấp GPXD cải tạo, sửa chửa nhà ở tại đây

- Xem quy trình Cấp GPXD tạm tại đây

3

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

- Xem quy trình điều chỉnh GPXD tại đây

- Xem quy trình gia hạn GPXD tại đây

LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

4

Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thực kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Xem quy trình

tại đây


Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang