LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

6

Đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày06/3/2018

Xem quy trình

tại đây

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang