LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Cơ quan phụ trách

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực Thủy nội địa

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

9

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang