LĨNH VỰC GIÁO DỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

1

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

3

Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Cho phép trường THCS hoạt động trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

8

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

9

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

10

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

11

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

12

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non hoạt động giáo dục trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

16

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

17

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

18

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

19

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

20

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

21

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

22

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

24

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

QĐ số 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Xem quy trình

tại đây

25

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

26

Chuyển trường đối với học sinh THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

27

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

28

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

29

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

30

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

31

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

33

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

34

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

35

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

36

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

37

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

38

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

39

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

40

Công nhận đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

41

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

42

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

43

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

44

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

45

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

QĐ số 4418/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Xem quy trình

tại đây

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang