LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN


STT

Tên thủ tục

Số Quyết định công bố

Quy trình giải quyết

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

1

Cấp giấy phép kinh doanh  karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

7

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

8

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vục Thư viện

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

Lĩnh vực Gia đình

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Xem quy trình

tại đây


Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang