Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mọi đảng viên

Điều lệ Đảng thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI quy định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 

Nhiệm vụ đầu tiên của đảng viên được quy định trong Điều lệ là: “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Như vậy, kể cả khái niệm về đảng viên và nhiệm vụ của đảng viên đều khẳng định đảng viên phải suốt đời phấn đấu và tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. Đảng ta xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Điều lệ Đảng cũng quy định đảng viên phải “chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Thực chất Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chính là sự cụ thể hóa chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, từng địa phương, đơn vị và theo từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Như vậy, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước tức là trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ trước đến nay thông qua công tác tự phê bình, phê bình, kiểm điểm, đánh giá, kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện… để đảng viên tự giác khép mình vào tổ chức đảng mà họ đã phấn đấu, rèn luyện và tự nguyện gia nhập, tự giác thực hiện nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…Thực tế đã chứng minh đại đa số đảng viên đều chấp hành tốt quy định của Đảng, điều đó góp phần làm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành hành động cụ thể của từng người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp … làm cho từng địa phương và cả đất nước ta ngày một phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong Đảng vẫn còn một số đảng viên thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, họ không chỉ không chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà thậm chí có người còn quay lại, cổ súy, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua những lời nói, hành động xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Vì vậy, để làm tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng cá nhân đảng viên phải thực hiện tốt một số yêu cầu cơ bản sau:

Trước hết, phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm (19 điều), trong đó Điều 3 đã quy định rõ đối với đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh;…”. Như vậy, không chỉ dừng lại ở yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ, mà mọi hành động, lời nói phủ nhận, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng đều là điều cấm đối với đảng viên. Có nghĩa là mọi đảng viên đều phải nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cụ thể là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai là, tích cực vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật; không được nói trái, làm trái nghị quyết của Đảng, không được xuyên tạc, bịa đặt, phản bác các quan điểm, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phải sẵn sàng đấu tranh, phê phán thẳng thắn khi nghe những lời nói truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiên quyết lên án những hành động xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, có như vậy mới hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba là, cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay là hết sức quan trọng, cần được quán triệt sâu sắc đến toàn thể đảng viên, nhằm tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Vì vậy, mọi đảng viên cho dù ở bất kỳ cương vị nào cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh về quy định những điều đảng viên không được làm để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018
Đinh Thị Phương - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang