ĐẢNG BỘ HUYỆN BẢO THẮNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO KẾT LUẬN 21 HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng 

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số: 21-KL/TW của BCH Trung ương tại Hội nghị lần thứ 4 khóa XIII, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là sự chỉ đạo của Trung ương, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài đối với việc giữ vững ổn định và phát triển bền vững chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Kết luận thể hiện quyết tâm chính trị cao, mạnh mẽ của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của kết luận hội nghị trung ương 4 khóa XIII, Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ thuộc huyện phải quán triệt sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp; phải biến những nội dung trong Kết luận của trung ương thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, thường xuyên liên tục, chỉ đạo quyết liệt; nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống; kiên quyết, kiên trì thực hiện các nội dung kết luận của Trung ương, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp từ huyện đến thôn, tổ dân phố trong việc nêu gương thực hiện kết luận của Trung ương, cũng như trong việc thực hiện trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ được giao phải tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng Đảng, tập trung thực tốt một số nhiệm vụ sau:

       Một là: Chỉ đạo các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn số 09 ngày 26/12/2018 của BTV Huyện ủy về một vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi đảng bộ chọn một chi bộ làm mẫu tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức lễ kết nạp đảng viên, kiểm điểm, phân loại đánh giá cuối năm. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, phấn đấu năm 2022 kết nạp từ 280 đảng viên trở lên; Đồng thời rà soát đưa ra khỏi đảng những đảng viên có biểu suy thoái về phẩm chất chính trị năng lực công tác theo quy định tại Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Hướng dẫn số 02 ngày 12/4/2021 của Ban tổ chức TW, về tiêu chí, quy trình rà soát phát hiện, giáo dục giúp đỡ sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

 

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tăng cường dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

 

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy với mục tiêu có từ 95% cán bộ đảng viên và người dân trở lên học, hiểu, bàn, làm theo nghị quyết của đảng đã đề ra với một số nội dung cụ thể là:

Quán triệt cho đảng viên khối các cơ quan, doanh nghiệp hiểu mục đích ý nghĩa Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/01/2020 của BCH TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; Kết luận số: 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH TW về công tác kiểm tra giám sát và Kỷ luật của đảng; Quy định 24 ngày 30/7/2021 của BCH TW quy định về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn 01 ngày 28/9/2021 của BCH TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ chính trị về việc miễm nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy Lào Cai đó là: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung phát triển các ngành, hàng chủ lực của tỉnh; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị 26 ngày 7/2/2022 về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, xác định được quyền và nghĩa vụ của mình tự giác chấp hành, thực hiện, đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ba là: Chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng về hình thức, phong phú nội dung, đáp ứng được tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhằm thu hút được nhiều người tham gia; Đồng thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện, thông qua đó kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân có dấu hiệu chưa chuẩn mực, uốn nắn nhắc nhở. Muốn vậy MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự vững mạnh là chỗ dựa vững cho đoàn viên, hội viên tham gia.

     Bốn là: Các cấp ủy phải chỉ đạo Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Nghị định số 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

Năm là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo hoạch năm 2022 đã đề ra đảm bảo theo đúng quy định 22 của BCH trung ương về công tác kiểm tra giám sát và bộ quy trình công tác kiểm tra giám của tỉnh ủy đã ban hành; đặc biệt chú trọng kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Với quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ huyện và toàn bộ hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân, huyện Bảo Thắng chắc chắn sẽ thực hiện tốt Kết luận số: 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương tại Hội nghị lần thứ 4 khóa XIII. Xây dựng đảng bộ huyện thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân tiếp hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./. 

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang