Đẩy mạnh việc “Nêu gương” trong học Bác ở huyện Bảo Thắng
Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ảnh: Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW khảo sát triển khai chỉ thị 05 tại xã Xuân Quang

Một nhiệm vụ trọng tâm, một giải pháp cơ bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Trong mọi giai đoạn cách mạng, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng.

Ở Bảo Thắng đã chủ động cụ thể hóa, tạo điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII, trong đó lựa chọn mở rộng tổ chức chào cờ hằng tháng tại 18 Đảng bộ cơ sở gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đó là các ngày: 03/02, 30/4, 19/5, 02/9, 15/10, 22/12, việc nêu gương đã trở thành thường xuyên và đi vào nề nếp ở các cấp các ngành, những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã biểu dương và ghi danh 70 lượt tập thể, 122 lượt cá nhân; các chi bộ, đảng bộ cơ sở biểu dương ghi danh 972 lượt tập thể, 1.296 lượt cá nhân, đây là những tấm gương sinh động trong việc học và làm theo Bác của huyện, đã và đang tạo ra sức lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần làm lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Để thực hiện trách nhiệm nêu gương, vấn đề cốt lõi hàng đầu là mỗi người phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, rút ra những bài học cần thiết trong công tác và trong cuộc sống, thấy được cái tốt, cái đúng để phát huy, nhất là thấy được những tồn tại, hạn chế khuyết điểm để tự đề ra biện pháp khắc phục; chân thành với người khác, ứng xử tinh tế, văn hóa trong giao tiếp; tận tâm với công việc chung; gần gũi, gắn bó với nhân dân, lắng nghe thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; nói đi đôi với làm.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả, đưa Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) cần có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó cần tập trung làm tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

 đẩy mạnh học tập, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW thực sự có hiệu quả để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Chú trọng những “tấm gương sống” gắn với thực tiễn. Chú trọng việc biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt.

 các cấp ủy đảng cần phải hết sức coi trọng giáo dục tinh thần nêu gương gắn với giáo dục liêm chính. Xác định việc giáo dục này là một nhiệm vụ khó khăn, thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt quá trình xây dựng Đảng. Bên cạnh việc giáo dục thì phải tăng cường kiểm tra, giám sát sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 triển khai Quy định, phải thấm nhuần phương châm: “Có xây, có chống và xây trước, chống sau” theo tinh thần: lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực để Quy định thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt Quy định mà cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền kịp thời sẽ lan tỏa trong Đảng, trong xã hội và để thực hiện tốt phương châm “xây trước, chống sau”./.


1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang