Công tác tuyên vận góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội đạng bộ xã Gia Phú nhiệm kỳ 2015-2020

Với sự quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền xã Gia Phú, công tác tuyên vận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội đạng bộ xã Gia Phú nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận, trong những năm qua Đảng ủy xã Gia Phú đã ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo về công tác tuyên vận, tổ chức 52 lượt hội nghị cho gần 5 nghìn lượt đại biểu, triển khai gần 300 nội dung chuyên đề, tổ chức 81 cuộc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ tuyên vận, viết tin bài của xã biên tập phát trên loa gần 400 tin, bài. Qua đó nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vè các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phát triển kinh tế...

Hội nghị Tuyên vận xã được tổ chức thường xuyên hằng tháng

Ban Tuyên vận chủ động tham mưu cho Đảng ủy hằng năm xây dựng kế hoạch công tác tuyên vận; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận; chú trọng và tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Đảng uỷ xã chỉ đạo Ban tuyên vận tham mưu chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng; triệu tập đại biểu dự hội nghị, ngoài đại biểu là thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận, cán bộ công chức xã, còn mời thêm lãnh đạo trạm y tế, lãnh đạo các trường học trên địa bàn. Công tác xây dựng chương trình hội nghị, trang trí khánh tiết bảo đảm khoa học, đúng yêu cầu; phân công báo cáo viên phù hợp với các chuyên đề tuyên truyền trong hội nghị. Tổ chức biên soạn tài liệu, thông tin thời sự nổi bật của xã; xây dựng dự thảo báo cáo tuyên vận; đánh giá chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận của chi bộ và của đảng uỷ tháng và năm khách quan, trung thực. Sau hội nghị, đảng ủy xã đều ban hành thông báo kết luận làm căn cứ triển khai nhiệm vụ. Với sự hoạt động hiệu quả của công tác tuyên vận trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong tổng số 25 mục tiêu Đại hội, có 15 mục tiêu vượt, 10 mục tiêu đạt mục tiêu Đại hội. Ban Tuyên vận đã tập trung vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá, chuyên canh đạt kết quả tốt như: Vùng lúa cao sản tập trung ở các thôn khu vực Chang Mường, ngô hàng hoá tập trung ở các thôn: Tả Thàng, Soi Cờ; vùng cây ăn quả tại các thôn Soi Cờ, Thái Bo, Giao Tiến; vùng rau ở các thôn Xuân Tư, Thái Bo, Giao Ngay, Giao Tiến, Hòa Lạc; vùng cây mía tím ở các thôn: Tân Tiến, Tiến Cường đã đem lại hiệu quả cao, với mức thu nhập gần 200 triệu đồng/ha. Đặc biệt trong thời gian qua đã vận động, thành lập các Hợp tác xã (Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Đồng Lục; Hợp tác xã tăm tình thương tại thôn Xuân Lý; Hợp tác xã chế biến thịt sấy Thắm Hạnh tại thôn Đông Căm, Hợp tác xã nông sản dược liệu Mạnh Hương tại thôn Đồng Lục) với tổng thu nhập bình quân từ 500-800 triệu đồng/năm/Hợp tác xã; diện tích gieo trồng lúa đạt 468 ha, diện tích gieo trồng ngô đạt 220 ha, sản lượng lương thực có hạt năm 2019 ước đạt 3.632 tấn, đạt 100,9% mục tiêu Đại hội, chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả cao, hiện nay xã có 51 trang trại; vận động nhân dân tích cực trồng và bảo vệ rừng, trong 5 năm, đã trồng mới 220 ha rừng, nâng tổng diện tích đất có rừng là 4.708 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 59%, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm sâu, trung bình mỗi năm giảm 6%, đạt 150% mục tiêu Đại hội, tính đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 7,3% (315 hộ) giảm 26,49% so với năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10,5% (454 hộ) giảm 0,2% so với năm 2015.

Nhằm phát huy kết quả đạt trong thời gian tới, Ban tuyên vận xã Gia Phú xác định đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên vận là một trong những giải pháp quan trọng.

Một là, cấp uỷ tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ xã Gia Phú lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, sớm kiện toàn Ban Tuyên vận xã sau Đại hội, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận phù hợp với thực tế của địa phương.

Ba là, nắm chắc diễn biến tư tưởng nhân, kịp thời báo cáo và tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở./.

Ngô Văn Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang