Đảng ủy xã Phong Niên thực hiện tốt công tác tuyên vận

Thực hiện Quy định số 11 -QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận; các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Bảo Thắng, Đảng ủy xã Phong Niên đã xây dựng kế hoạch triển khi tới toàn thể cán bộ, đảng viên về công tác tuyên vận, sau 5 năm triển khai thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn xã đã đạt nhiều kết quả.

Công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên vận, trong những năm qua, Đảng ủy xã Phong Niên chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận thông qua nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị, tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa truyền thanh, hay "đi từng ngõ, rõ từng nhà". Thường xuyên, kịp thời kiện toàn Ban tuyên vận với 11 đồng chí, 16 Tổ tuyên vận thôn với 48 thành viên (Đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận). Trong thời gian qua Đảng ủy đã tổ chức 51 hội nghị tuyên vận với trên 3.500 lượt đại biểu, triển khai 231 nội dung thông tin, chuyên đề tới cán bộ, đảng viên; Ban tuyên vận tổ chức 98 cuộc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các Tổ tuyên vận; xã biên tập phát trên loa 466 tin, bài; hoạt động của loa truyền thanh ở xã 126 giờ, ở các thôn là 9110 giờ, treo trên 200 băngzon, khẩu hiệu để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đảng của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác.

Quang cảnh Hội nghị tuyên vận được tổ chức thường xuyên hằng tháng

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 11 -QĐ/TU của Tỉnh ủy, công tác tuyên vận trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhận thức của cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn về vị trí, vai trò công tác tuyên vận đã được nâng cao, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn xã, tiêu biểu như tuyên truyền, vận động 300 hộ gia đình trên địa bàn xã chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng gần 350 ha cây ăn quả (cây nhãn, cây na, cây roi, bưởi); trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống tuyên vận xã đã tập trung tuyên truyền, vận động trên 30 hộ dân hiến hàng 100m2 đất đểlàm đường đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, vận động 1.500 hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh....đến tháng 9/2018 xã Phong Niên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ khi được cộng nhận xã nông thôn mới, hệ thống tuyên vận tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt và xây dựng thôn kiểu mẫu, phấn đến năm 2025 xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Vận động thành lập, duy trì hoạt động mô hình “Tổ an ninh tự quản” tại 16 thôn, thành lập, duy trì 05 mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, mô hình “hộ gia đình nông dân văn hóa”, mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, mô hình “Vệ sinh môi trường nông thôn”....Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác vận, khẳng định công tác tuyên vận có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với mọi tầng lớp nhấn dân, tạo nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11 -QĐ/TU, ngày 26/10/2016 về công tác tuyên vận, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên vận; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng ủy cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận; rà soát, kiện toàn Ban tuyên vận xã, Tổ tuyên vận thôn bảo đảm hoạt động hiệu quả, thiết thực; năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tuyên vận ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; việc ra nghị quyết của đảng ủy cấp xã, chi bộ ở thôn (tổ dân phố) phải cụ thể để có cơ sở cụ thể hóa và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vặn hằng tháng; biên soạn tài liệu và trình độ báo cáo viên, năng lực điều hành của trưởng ban tuyên vận đáp ứng yêu cầu “chuẩn hóa” hội nghị tuyên vận; khả năng tác nghiệp công tác tuyên vận của tổ trưởng và các thành viên tổ tuyên vận…Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên vận hằng năm; Khảo sát thường xuyên hoạt động tuyên vận tại cơ sở và nâng cao chất lượng đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận đối với cấp ủy cấp cấp xã và chi bộ ở thôn, tổ dân phố về công tác tuyên vận./.

Tác giả: Ngô Văn Hải

Ngô Văn Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang