CẤP ỦY VÀ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CƠ SỞ GIÚP CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, với vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân từng cán bộ, đảng viên phải tích cực thực hiện tuyên truyền làm cho quần chúng hiểu, nắm rõ, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thực tế không phải đảng viên nào cũng nhận thức đầy đủ và tham gia có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đối với đảng viên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, để cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên cần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được những nội dung:

    Thứ nhất, nền tảng tư tưởng của Đảng gồm hai thành tố: một là chủ nghĩa Mác-Lê nin, hai là tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nghĩa là là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”.

anh tin bai

Đồng chí: Trần Minh Sáng - TUV, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng thăm và làm việc tại xóm Cửa Cải, thôn Vi Mã, thị trấn Nông trường Phong Hải

    Thứ hai, những biểu hiện cụ thể nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc sống thực tế: Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trên thực tế nó biểu hiện khá phong phú như: những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chuyển hóa dần dần vào những bài giảng, bài học phù hợp với những cấp độ nhận thức, hình thức đào tạo khác nhau; trong văn bản của Đảng đó là Cương lĩnh chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, v.v. Vì vậy, nắm vững những nội dung này chính là nắm vững được nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Thứ ba, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm những nội dung: bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm nhiều nội dung cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào vị trí của mình trong tổ chức, cộng đồng, xã hội; căn cứ vào nghề nghiệp, nhiệm vụ cụ thể đều có thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở những mức độ khác nhau phù hợp với nhận thức và khả năng của mỗi người.

anh tin bai

Đồng chí: Trần Minh Sáng - TUV, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng thăm và làm việc tại xóm Cửa Cải, thôn Vi Mã, thị trấn Nông trường Phong Hải

    Thứ tư, gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: cần phải nhận thức và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện theo, đây là hành động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thiết thực nhất mà bất cứ cán bộ, đảng viên nào cũng đều thực hiện được. Mặt khác sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân; tích cực tuyên truyền, giải thích, cổ vũ việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đó cũng là thể hiện vai trò lãnh đạo của người đảng viên. Bác Hồ đã từng dạy: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng”[1]. Thực hiện tốt việc nêu gương, cán bộ, đảng viên đã góp phần tích cực vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Thứ năm, cán bộ, đảng viên cần chủ động, sẵn sàng phản bác lại các ý kiến trái chiều, ý kiến chống lại, phủ định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch sử dụng nhiều chiêu trò nhằm xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta. Với trách nhiệm của mình từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, luôn nói và làm theo nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Đồng thời chủ động, sẵn sàng phản bác lại các ý kiến trái chiều, ý kiến chống lại, phủ định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đó là hành động trực tiếp bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng.

    Dưới sự hướng dẫn của cấp ủy cơ sở và đội ngũ báo cáo viên từng cán bộ, đảng viên cần phải chủ động tìm hiểu để nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.[1] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG sự thật, tập 1, tr.184, HN, 2021

ThS. Đinh Thị Phương -  Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang