Bảo Thắng: Chuyển đổi số mục đích cuối cùng là phục vụ nhân dân
Là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, chuyển đổi số ở Bảo Thắng là minh chứng rõ nét về quyết tâm chính trị cao độ, sự tích cực, chủ động, mạnh dạn, tìm hướng đi cho những việc làm mới,  với những quyết sách chính sác và đầy tính thuyết phục của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở.

Năm 2022 được xác định là năm tổng tiến công về chuyển đổi số, là năm đầu tiên Bảo Thắng đưa ra các mục tiêu và giao chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề cơ bản, quan trọng trong chuyển đổi số của Bảo Thắng chính là xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân bởi vì chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ... Tận dụng những thời cơ mang lại từ quá trình chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập.

          Bám sát tinh thần chỉ đạo của huyện ủy Bảo Thắng về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai các mô hình chuyển đổi số, tập trung vào các công việc, địa điểm có tương tác nhiều với người dân, doanh nghiệp và những việc mang tính thay đổi căn bản nhận thức, thói quen trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. 

          Huyện Bảo Thắng đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% các xã, thị trấn và tổ chức tập huấn đầy đủ cho các thành viên tổ chuyển đổi số. Để duy trì và phát triển hoạt động của các TCĐSCĐ, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp lập kế hoạch và tổ chức hướng dẫn các TCĐSCĐ thành lập các nhóm Zalo để kết nối các thành viên, kết nối với người dân thực hiện các hoạt động như tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số, từng bước hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng các nền tảng số quốc gia theo chủ đề hàng tháng. 

          Phải khẳng định rằng, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và khó, đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trình độ đội ngũ cán bộ, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận cán bộ, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế. 

          Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực còn hạn chế đòi hỏi quá trình chuyển đổi số của huyện cần nhiều nỗ lực hơn, đáp ứng tốt hơn, đồng bộ hơn và mang lại hiệu quả thực sự. Điều quan trọng nhất chính là sự tham gia của toàn dân cùng đồng lòng chung tay đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và với phương châm là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số. Được như vậy thì chuyển đổi số sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện trọng điểm của tỉnh, huyện NTM nâng cao trước năm 2025”.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang