Bảo Thắng hiện chương trình chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Bảo Thắng về triển khai chương trình chuyển đổi số năm 2022.

Năm 2022 Bảo Thắng thực hiện tổng số 8 nội dung với 77 chỉ số thành phần với tổng số 950 điêm/1.000 điểm, tăng 50 điểm so với tháng 11/2022 (ở lĩnh vực thể chế số do đã có sáng kiến được viết, số lượng giao dịch trên sàn thương mại postmart, trung tâm văn hoá đã có quyết định mở chuyên mục chuyển đổi số.. ), cụ thể: Nhận thức số: đạt 100/100 điểm. Thể chế số: 100/100 điểm; Hạ tầng số 100/100 điểm;  Nhân lực số: 100/100 điểm;  An toàn thông tin: 100/100 điểm; Chính quyền số: 175/200 (tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt thấp do mới cấu hình tài khoản và nhiều huyện cũng đang cấu hình tài khoản. Hoạt động kiểm tra trên môi trường mạng. Kinh tế số: 140/150 điểm do số lượng giao dịch trên sàn thương mại Vỏ Sò và Postmart thấp, thực tế chỉ đạt 30% số điểm). Xã hội số: 135/150. Các chỉ tiêu đạt thấp như: tỷ lệ các trường sử dụng học bạ điện tử, trạm y tế xã và bệnh viên thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ tư vấn khám trực tuyến, khám bệnh từ xa, tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử hiện nay chưa đạt theo yêu cầu.

Năm 2022 Đánh giá mức độ hoàn thành bộ chỉ số: 73/77 chỉ tiêu thành phần hoàn thành, trong đó 67 chỉ tiêu có thể đạt 100% điểm tối đa theo hồ sơ kiểm chứng, 5 chỉ số đạt thấp. Những nội dung chưa hoàn thành gồm Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên hệ thống một cửa không đạt chỉ tiêu 30%;  Thanh toán trực tuyến đối với lĩnh vực y tế ở cơ sở gặp khó khăn, Tỷ lệ trường học có học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử đạt thấp. Báo cáo tài chính về mức đầu tư cho Chính quyền số, kinh tế số, xã hội hội đang triển khai.

Nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 đó là Các cơ quan phụ trách thủ tục hành chính trực tuyến có thu phí triển khai thu phí trực tuyến, nếu có vướng mắc tổng hợp ý kiến gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT tỉnh Lào Cai.

 Cơ quan được giao phụ trách về xác định số lượng sản phẩm ocop đăng trên sản thương mại điện tử, xác định tần xuất giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Postmart có văn bản đề nghị Bưu điện tỉnh, Viettel tỉnh xác nhận gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin tổng hợp. Phòng Nông nghiệp và PTNT thống kê gửi hồ sơ sản phẩm ocop về nông nghiệp của huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu báo cáo tài chính về chi ngân sách đối với chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Văn phòng HĐND và UBND huyện, ngành y tế huyện, Bệnh viên Đa khoa huyện tăng cường chỉ đạo, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc chỉ tiêu liên quan đến nội dung xã hội số thuộc lĩnh vực y tế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: nghiên cứu giải pháp nâng cao tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong các nhà trường. Các thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu cho triển khai mục tiêu, kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị mình. (tham mưu hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho báo cáo công tác chuyển đổi số của huyện..)

          Đối với các xã, thị trấn: Chỉ đạo cán bộ có thủ tục hành chính trực tuyến có phát sinh nghĩa vụ tài chính khẩn trương triển khai thu phí trực tuyến theo quy định, đặc biệt là các thủ tục phát sinh hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp..Phối hợp với các cơ quan của huyện chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán tiền điện, nước, viễn thông qua hình thức trực tuyến. Hoàn thiện hồ sơ của hệ thống phát thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số. Báo cáo đánh giá chi tiết các tiêu chí và hồ sơ kiểm chứng của Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã trước ngày 15/12/2022.

          Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện(Phòng Tư pháp, phòng Lao động TBXH, y tế, giáo dục..) hướng dẫn cán bộ ngành dọc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến có phát sinh nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành ở cơ sở.  Trung tâm Văn hoá, Thể thao – Truyền thông hướng dẫn cơ sơ xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên đài truyền thanh cấp xã. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ công nghệ số tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động của tổ tuyên vận cộng đồng, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện các thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, viễn thông, điện, nước, vệ sinh môi trường…UBND xã, thị trấn nghiên cứu, chỉ đạo viết sáng kiến ở cơ sở trong hoạt động chuyển đổi số.

          Với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt từ huện đến cơ sở Bảo Thắng quyết tâm thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số năm 2022.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang