Huyện Bảo Thắng triển khai hiệu quả chuyển đổi số
Năm 2022 các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai tốt bộ chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn . 

Bộ chỉ số cải cách hành chính với 6 nội dung bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể thế;  Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách tài chính công. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ cho công dân: tính từ 01/01/2022 trên trang dịch vụ công tỉnh Lào Cai, 100% đơn vị trên 95% hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: toàn huyện đạt 78%. Nội dung 5: cải cách chế độ công vụ, các đơn vị đã thực hiện tốt cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; đánh giá công chức tháng, tuần, quý, năm; thực hiện quy đinhk về phòng chống tham nhũng tại đơn vị. Nội dung 7: xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc Ban hành kế hoạch hàng năm về xây dựng chính quyền số; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của chính quyền, Tỷ lệ hồ sơ công việc được sử lý trên môi trường mạng; Tỷ lệ văn bản đi được ký số và phát hành hoàn toàn điện tử; cơ bản các cơ quan đơn vị đạt trên 90% văn bản đi được ký số và phát hành hoàn toàn điện tử.

Cơ quan chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Cổng thông tin điện tử của huyện và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tổng hợp qua trang dịch vụ công tỉnh Lào Cai  trên địa bàn huyện là: 25.777 hồ sơ. Tại Bộ phận một cửa của huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.732 hồ sơ. Trong đó, từ kỳ trước chuyển sang: 170 hồ sơ; Tiếp nhận mới 953 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp: 1.097 hồ sơ (34%); tiếp nhận trực tuyến: 2.465 hồ sơ (66%); Tại UBND 14 xã, thị trấn tổng số 22.045 hồ sơ, trong đó: Từ kỳ trước chuyển sang: 16 hồ sơ; Tiếp nhận mới: 22.029 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến: 17.833 hồ sơ (81%), tiếp nhận trực tiếp: 4.109 hồ sơ (18,7%); tiếp nhận mức độ 2 là 87 hồ sơ.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 100% cơ quan chuyên môn UBND cấp huyện, UBND cấp xã được cấp chứng thư số: (tổng số 34 cơ quan, 105 chữ kí số cho lãnh đạo các đơn vị). Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử): đạt 95,24%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4: đạt 79.32 %. 100% các cơ quan chuyên môn, hành chính cấp huyện, đơn vị cấp xã đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

          Năm 2023 huyện Bảo Thắng tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền CCHC. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính về kết quả mọi hoạt động chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật thông tin kịp thời, chính xác tình trạng xử lý hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số có liên quan (LaocaiS, sổ sức khỏe điện tử…); huy động nguồn lực xã hội hóa để trang bị máy tính, lắp đặt mạng internet tại các nhà văn hóa thôn để phát huy giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền, giáo dục tài chính với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới các đối tượng như người dân vùng nông thôn, người yếu thế trong xã hội, người chưa có tài khoản ngân hàng, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, người tiêu dùng ít có cơ hội tiếp xúc công nghệ... 

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang