QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

    Như chúng ta đã biết, từ ngày 06/01-07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

          Giai đoạn từ năm 1954 - 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đất nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, sau đó tiếp tục bước vào các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

          Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, nước ta đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập Quốc tế, kinh tế đất nước đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong những năm vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền Quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta..."

anh tin bai

          Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã vượt qua vô vàn hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Pháp, giải phóng quê hương Bảo Thắng với chiến thắng đồn Phố Lu lịch sử ngày 13/2/1950. Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước, trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ huyện Bảo Thắng lãnh đạo quân và dân trong huyện tiếp tục vượt mọi khó khăn, thách thức, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Sau hơn 35 năm, cùng với cả nước tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng, Bảo Thắng từ một huyện nghèo, đời sống người dân còn khó khăn, đến nay nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; Quốc phòng - An ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Năm 2020 huyện Bảo Thắng được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 64,6 triệu đồng/người/năm; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 57,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,68% (không tính hộ nghèo thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội), 29/33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 5 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được tạo điều kiện để phấn đấu xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, là huyện dẫn đầu các huyện, thị xã trong tỉnh mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

          Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng nói riêng với khẩu hiệu hành động "Kỷ cương, Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả", cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "tham mưu trúng, triển khai nhanh, hiệu quả tốt". Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc 24 mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 mà nghị quyết BCH đảng bộ huyện đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948-15/10/2023)./.
Nguyễn Quang Uý - PBT TTHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang