Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019
Tải về: TB 25 HDTT CCVC TU Vv Thong bao KQ thi vong 1 CCVC nam 2019_signed.pdf
1 2 3 4 5 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang