Bộ máy tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ
                I. Bộ máy tổ chức: 

Họ và Tên

Chức Vụ

Lê Hải Thanh

Trưởng phòng

 

P.Trưởng phòng


         I
. Vị trí và chức năng

    1.  Phòng Văn hóa Thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật (việc thực hiện chức năng quản nhà nước  về thông tin truyền thông của Phòng Văn hóa Thông tin được quy định tại Thông của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

    2.  Phòng Văn hóa Thông tin cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản về tổ chức,  vị trí  việc  làm,  biên chế công chức, cấu ngạch công chức công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

    1. Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể  thao,  du lịch và quảng cáo trung hạn hàng năm; đề án, chương trình phát triển  văn  hóa,  gia  đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản nhà nước được  giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin.

    2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo  các văn bản về lĩnh vực  văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch  và  quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.

    3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến,  giáo  dục  pháp  luật  về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

     4.  Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ;  phong trào  luyện  tập  thể dục, thể thao; xây dựng  nếp sống văn minh trong việc cưới,  việc  tang,  lễ hội; xây dựng phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa”; xây dựng hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa, đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa,  danh lam thắng cảnh di sản văn hóa phi vật thể; quản  lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

    5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu  diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

     6. Tiếp nhận văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt  hoạt  động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục khác, thư viện nhân phục vụ cộng đồng trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

    7.  Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp  công lập,  các thiết chế văn hóa, thể thao sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch  và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản của Phòng Văn hóa Thông tin trên địa bàn.

     8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực  văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

     9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức  danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

     10. Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể  dục,  thể  thao,  du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng,  chống tham  nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

    11.  Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;  xây  dựng hệ  thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa Thông tin.

    12.  Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch.

    13.  Quản tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên  chế công chức,  cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản theo quy định của pháp luật phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

    14.  Quản chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được  giao  theo  quy  định của pháp luật phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

    15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy  ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy  ban nhân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Văn hóa Thông tin còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thông tin,  truyền thông theo  hướng dẫn tại Thông  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang