Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác năm 2020 và học tập chuyên đề năm 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và các ngày lễ lớn trong năm 2020, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ huyện đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2020 và triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2020 trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Trì Quang

Nội dung triên khai thực hiện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020, bám sát nhiệm vụ của Mặt trận trong năm 2020, các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các cuộc vân động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Từ đó nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua nghiên cứu, học tập, chuyên đề nhằm giúp mỗi cán bộ trong hệ thống Mặt trận phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong Ngày hội đại đoàn kết 18/11/2019 tại thôn Nậm Chủ, xã Bản Cầm

Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên tuyên truyền đến nhân dân các nội dung trọng tâm về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ (ban hành kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-MTTW-BTT, ngày 10/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và nội dung Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, có phần việc cụ thể, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với bản thân và chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tập trung tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả. Tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo, hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ nhân dân khó khăn, vùng thiên tai, đặc biệt tập trung nguồn lực chung tay hỗ trợ các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020. Tổ chức tốt 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, nhân dân. Triển khai 7 cuộc giám của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đảng viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần ở địa phương, cơ sở. Tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, như hệ thống loa truyền thanh của thôn, TDP, đài truyền thanh, truyền hình, trên trang thông tin điện tử và Bản tin huyện về nội dung chuyên đề 2020 đến các tầng lớp nhân dân. Quan tâm chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng các mô hình làm tốt, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tổ chức các nội dung chuyên đề gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như: tổ chức câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt lồng ghép với hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang