Thị trấn Phong Hải

1. Điều kiện tự nhiên: Phong Hải là thị trấn nông nghiệp miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên 9161 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1255,7 ha chiếm 13,7%, dân số có 2.172 hộ 8.798 khẩu, gồm 9 dân tộc sinh sống tại 19 thôn, trong đó có 14 thôn đặc biệt khó khăn; Địa bàn rộng, nhiều thôn xa trung tâm thị trấn, có thôn cách xa tới 15 km, đường giao thông nông thôn đi lại còn nhiều khó khăn, có 2 thôn phải đi bộ từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ mới đến được trung tâm thôn. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (41%) trong đó 7 thôn có 100% số hộ trong thôn là người dân tộc thiểu số, nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo (24,9%).

2. Dân số: Tổng số hộ trong thị trấn  2.172 hộ, 8.798 khẩu, trong đó:

- Dân tộc Kinh: 1.280 hộ 4.536 khẩu chiếm 59%;

- Số hộ là dân tộc thiểu số 892 hộ 4.388 khẩu, chiếm 41% bao gồm: 

- Dân tộc H’mông có 455 hộ 2499 khẩu;

- Dân tộc Dao có 251 hộ 1059 khẩu;

- Dân tộc Nùng có 127 hộ 599 khẩu;

- Dân tộc Giáy có 33 hộ 134 khẩu;

- Dân tộc Phù lá có 15 hộ 54 khẩu;

- Dân tộc Tày có  5 hộ 21 khẩu;

- Dân tộc Hán có 4 hộ 14 khẩu;

- Dân tộc Mường có 2 hộ 8 khẩu;

3. Kinh tế - xã hội: Thu nhập chủ yếu của người dân chủ yếu từ nguồn sản xuất nông-lâm nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 90%, trình độ canh tác chưa cao. Trên địa bàn có 3 doanh nghiệp, 2 mỏ khoáng sản, 1 nhà máy.

4.Văn hóa xã hội: Trên địa bàn có 7 trường học các cấp, có 01 trạm y tế, 01 phòng khám đa khoa khu vực, có 18 nhà văn hóa, 01 trạm truyền thanh.

        5.Khác: nông sản đặc trưng của thị trấn là chè, do công ty TNHH chè Phong Hải sản xuất có giá trị xuất khẩu trong và ngoài nước.

Chung nhan Tin Nhiem Mang