Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2015
Bám sát các chủ trương, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, đồng thời căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; chương trình công tác năm của UBND huyện; các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 25/12/2014 và các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh. >>>>>>>>
>>>>>Click vào đây để tải nội dung chi tiết1508121103200074Baocaothang6.pdf

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang