BẢN PHIỆT LÀM TỐT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH CÔNG

Với nhiều giải pháp và quyết tâm cao, xã Bản Phiệt đã sớm đạt tiêu chí “Hành chính công“ theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có giao dịch với chính quyyền, mà còn tạo niềm tin trong Nhân dân, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ.

Khu vực bộ phận một cửa xã Bản Phiệt từ lâu đã không còn cảnh đông người, bởi phần lớn thủ tục hành chính được cung cấp theo dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ 2, 3, 4. Để công tác cải cách hành chính tạo chuyển biến tích cực, xã Bản Phiệt đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Theo đó, cùng với đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo 100% cán bộ tại bộ phận một cửa đều có trình độ đại học thì việc bố trí đúng người, đúng việc và tinh thần thái độ trong công việc được đề cao. Đảng ủy xã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng; Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND xã đã đã cụ thể hóa thành các mục tiêu, xác định những nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính (CCHC); triển khai cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật để rà soát các TTHC mới phát sinh, đề nghị bổ sung, thay thế trong Bộ Thủ tục hành chính đã được công bố thuộc cấp xã. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCC phụ trách từng nội dung trong chương trình CCHC. Hằng năm 100% các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành phải đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 100% Bộ thủ tục hành chính được công bố công khai và duy trì thường xuyên đồng thời thực hiện kiểm soát bộ TTHC đã công bố. Tỷ lệ người dân hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đạt 90,47%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được trả kết quả cho công dân đúng và trước hẹn đạt 99% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Duy trì, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính xã. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh Lào Cai trong trao đổi công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản được ký số, văn bản chuyển trên môi trường mạng đạt trên 90%, hạn chế chuyển văn bản giấy, tạo lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt từ 80% trở lên trên tổng số văn bản được phát hành.

anh tin bai

Trụ sở ĐU-UBND-HĐND xã Bản Phiệt luôn sẵn sàng tiếp đón công dân

Hoạt động chuyên môn tại bộ phận một cửa của xã Bản Phiệt cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất công việc. Kết quả thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa từ năm 2021 nay gần 3.500 hồ sơ; đã giải quyết trên 3.400 hồ sơ.

Những kết quả đạt được của Bản Phiệt không chỉ đáp ứng tiêu chí hành chính công của xã nông thôn mới nâng cao, mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin về hoạt động của bộ máy chính quyền, lấy người dân làm đối tượng phục vụ.

Hoàng Trọng - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang