Bản Phiệt những kết quả nổi bật trong 3 tháng đầu năm

    Trong 3 tháng đầu năm 2023. Đảng ủy,  UBND xã Bản Phiệt đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là phong trào làm đường điện đường hoa. Đến nay toàn xã làm được trên 26 km đường điện, duy trì, chăm sóc 12,1 km đường hoa, duy trì 03km đường cờ theo mẫu. Làm vườn ươm được 1.500 bầu hoa mẫu đơn, ngũ sắc, dâm bụt tại thôn Bản Quẩn

anh tin bai
anh tin bai

    Phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn được nhân dân tích cực hưởng ứng: Tính đến nay toàn xã đã mở rộng 4 tuyến với tổng chiều dài trên 3 km tại các thôn Cốc Lầy 2 tuyến: , K8 01 tuyến , Pạc Tà 1 tuyến . 

anh tin bai
anh tin bai

    Trong phát triển kinh tế đã tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con giống có năng xuất cao vào sản xuất, qua đó đã góp phần đưa giá trị trên ha canh tác của xã đạt 108 triệu đồng/ 1 ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,61%, hộ cận nghèo còn 8,33 %. Lĩnh vực văn hóa xã hội,  y tế,  giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an an ninh trật tự luôn đảm bảo và giữ vững. 

Hoàng Trọng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang