Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng ký kết nội dung phối hợp tuyên truyền với các Trường THPT trên địa bàn huyện

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai 23 - 9 - (1958 – 2023);

Nhằm thực hiện tốt Công văn số 1574-CV/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ tỉnh lào Cai; Công văn số 1221-CV/BTGTU, ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về triển khai một số nội dung công tác Lịch sử Đảng.

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ, ngày 28/3/2023 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bảo Thắng đã chủ trì nội dung ký kết: Chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2023-2025. với các trường THPT số 1, THPT số 2, THPT số 3, PTDT Nội trú THCS&THPT thuộc huyện.

anh tin bai

Nội dung chương trình phối hợp được xác định ở 07 vấn đề trọng tâm đó là đó là:

Một là, thường xuyên định hướng tư tưởng và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của Tỉnh uỷ Lào Cai và Huyện uỷ Bảo Thắng về công tác lịch sử đảng, giáo dục truyền thống và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ.

 Hai là, phối hợp tham mưu đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ: Truyền thống yêu nước; Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức giao phó; Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và nhân đạo cao cả; Truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn,... cho thanh niên trường học;

Ba là, phối hợp cung cấp thông tin, trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức toàn diện, nhận diện, đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường phản bác thông tin, quan điểm sai trái về lịch sử trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử, hệ thống trang fanpage của huyện và cơ sở;

Bốn là, tổ chức các hoạt động trọng tâm về tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đưc, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ; phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Lào Cai nói chung, con người huyện Bảo Thắng nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Duy trì, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trong các trường học;

Năm là, phối hợp tham mưu các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong việc việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, phòng ngừa sự xâm nhập của văn hóa độc hại. Tạo mọi điều kiện để việc giáo dục đem lại hiệu quả nhất, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Giúp thế hệ trẻ ý thức được trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi thử thách;

Sáu là, phối hợp tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền lịch sử truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức, tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, kết hợp sử dụng internet, mạng xã hội, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, cách mạng...

Bẩy là, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của trung ương, của tỉnh, huyện về lĩnh vực công tác tuyên truyền lịch sử truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ.

Lê Trung Thành
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang