BẢO THẮNG ANH HÙNG - TỰ HÀO HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948 – 15/10/2023). Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bảo Thắng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, cũng như tin tưởng, tự hào vào công cuộc xây dựng quê hương Bảo Thắng giầu đẹp văn minh.

anh tin bai

Ánh sáng của Đảng soi đường, chỉ lối: Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tiếp sau sự kiện trọng đại này, ngày 10/10/1948, Chi bộ Đảng xã Cam Đường được thành lập tại nhà ông Đinh Văn Lộc (tức Tài) thôn Soi Lần, đây cũng là một trong những chi bộ nông thôn đầu tiên được thành lập ở tỉnh Lào Cai. Cũng trong thời gian này, ở hai xã Xuân Giao, Gia Phú thành lập 01 chi bộ do đồng chí Kim Khai (tức Hoàng Quốc Bảo) làm Bí thư; 01 chi bộ ở Phong Niên do đồng chí Thủy làm Bí thư; 01 chi bộ ở Xuân Quang do đồng chí Thắng làm Bí thư. Trên cơ sở phong trào cách mạng phát triển trong toàn huyện lên cao, đặc biệt là việc thành lập đư­ợc chi bộ Đảng ở cơ sở nhằm đ­ưa phong trào cách mạng ở địa ph­ương lên một giai đoạn mới, trước yêu cầu cần phải có một tổ chức lãnh đạo, ngày 15/10/1948, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản số 362-BC/TU thể hiện rõ chủ trương: “Sau khi phát động võ trang tranh đấu sẽ lập ngay Huyện ủy Bảo Thắng, chỉ định như sau: Đồng chí Long: Bí thư; Đồng chí Kim Khai, Thắng, Sáng: Huyện ủy viên”. Ngay sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt được phân công nhiệm vụ đã đi vào hoạt động, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương.

Trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và tiễu phỉ với phương châm “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong huyện huy động tối đa nhân lực, vật lực cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống thực dân pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Bảo Thắng phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng “vừa chiến đấu, vừa sản xuất” với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Bảo Thắng là hậu phương vững chắc huy động sức người, sức của cho tiền tuyến. Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng bộ huyện Bảo Thắng nhanh chóng cùng nhân dân cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc Bảo Thắng anh dũng, kiên cường trên tuyến đầu bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Bảo Thắng đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Năm 2020 huyện Bảo Thắng đạt huyện nông thôn mới và cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai đạt huyện nông thôn mới; Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Trung ương của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Viết tiếp tương lai :Từ chi bộ đầu tiên, trải qua 75 năm vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng bộ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Đảng bộ huyện hiện có 32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ với 433 tổ chức cơ sở đảng, toàn huyện có trên 5.400 đảng viên. Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã trải qua 28 kỳ đại hội, mỗi kỳ tổ chức đại hội là cột mốc lịch sử quan trọng, mỗi giai đoạn Đảng bộ huyện đề ra những mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương Bảo Thắng giầu đẹp văn minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, huyện Bảo Thắng đã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 106 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 6,52 %, tỷ lệ hộ khá giàu 44,82 %. Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bảo Thắng. Đây là năm đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là 8 đề án, 6 nghị quyết, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cho cả giai đoạn 2020-2025giai đoạn 2020-2025, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, đánh dấu mốc son phát triển sau chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Huyện uỷ Bảo Thắng đã phát động nhiều phong trào thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn huyện nhằm kêu gọi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy truyền thống thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội./.

Ngô Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang