Bảo Thắng khai giảng lớp truyền dạy văn hoá dân gian dân tộc Dao tại thôn Làng Chưng xã Sơn Hải

    Thực hiện kế hoạch số 173 ngày 17/4/2023 của UBND huyện Bảo Thắng về việc triển khai thực hiện dự án 6 “ bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt dẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn huyện. Ngày 21/9, phòng văn hoá và thông tin huyện phối hợp với UBND xã Sơn Hải tổ chức khai giảng lớp truyền dạy văn hoá dân gian dân tộc Dao tại thôn làng Chưng xã Sơn Hải.

anh tin bai

    Tham gia lớp truyền dạy có 30 học viên người dân tộc Dao của thôn Làng Chưng, trong thời gian 5 ngày ( 21 đến 25/9) các học viên sẽ được nghệ Nhân ưu tú Bàn Văn Sang thôn Khe Mụ xã Sơn Hà cùng các nghệ nhân dân gian thôn Khe Mụ truyền dạy những nét văn hoá truyền thống, các bài hát điệu múa dân gian của dân tộc Dao như: múa trống đất, hát nghi lễ rước dâu, hát dân ca, hát dao duyên; hát tốp ca…

anh tin bai

    Lớp truyền dạy nhằm khôi phục, bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, động viên đồng bào tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. 

anh tin bai

    Hoạt động này nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian tại địa phương, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện./.

Phạm Thu Trung tâm VH,TT – truyền thông huyện Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang