Bảo Thắng quan tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng đã ban hành Chương trình hành động Chương trình số 21-CTr/HU ngày 25/02/2014 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ đạo UBND huyện, đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điệu kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai từ huyện đến cơ sở, tỷ lệ đảng viên học tập đạt 99,5%. Vai trò tham mưu của ngành giáo dục trong đổi mới giáo dục và đào tạo được tăng cường, nhất là vai trò tổ chức đảng trong Nhà trường đối với công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về đổi mới giáo dục. Các chi bộ nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để kịp thời định hướng thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, nhất là việc dạy ngoại ngữ, tin học thực hiện theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường giáo dục STEM gắn với thực hành, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

anh tin bai

Công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập được triển khai thực hiện nghiêm túc; đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy đảm bảo tính trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh. Việc xét tốt nghiệp, kiểm tra học kỳ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đầu cấp, thi chọn học sinh giỏi các cấp,... bảo đảm theo kế hoạch, đúng quy chế. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo, toàn huyện có có 68/73 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất (đạt tỉ lệ 93,1%). Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, toàn huyện có 61 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố được nâng lên; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyên truyền, tuyển sinh học nghề các trình độ phù hợp. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học được củng cố, kiện toàn, chuẩn hóa về trình độ đào tạo; 100% trình độ đạt chuẩn trở lên đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đổi mới dạy học. 100% cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên.

Bên cạnh kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Việc tuyển mới giáo viên có thời điểm chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, nhất là giáo viên dạy các môn chuyên biệt. Hiện nay các xã, thôn đặc biệt khó khăn đều chuyển sang khu vực I, bước đầu khó khăn trong việc huy động học sinh lớp 3,4,5 ở các điểm trường lẻ về học tại trung tâm. Việc đổi mới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng tác động không nhỏ đến việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng của ngành giáo dục. 

Để tiếp tục lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng xác định:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản của cấp trên về lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đổi mới giáo dục trên địa bàn. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý và giáo viên ở các cấp học; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các cơ sở giáo dục. Tập trung rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm hoạt động giáo dục. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình và đổi mới nội dung nhằm chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh. Chú trọng kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện./.

Ngô Văn Hải - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang