Bảo Thắng tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng đã tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 11 danh mục dự án, tổng nguồn vốn giai đoạn 2022-2025 là 29.800 triệu đồng, trong đó, năm 2023 là 12.506 triệu đồng, (chuyển nguồn từ năm 2022 sang là 4.163 triệu đồng, vốn năm 2023 là 8.343 triệu đồng, đến nay, đã trình Hội đồng thẩm định tỉnh 05 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc 3 Chương trình, trong đó, Hội đồng tỉnh đã thẩm định 02 dự án, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND huyện phê duyệt 02 dự án, còn 03 dự án đang chờ Hội đồng tỉnh thẩm định, 01 dự án xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đậu đũa không thực hiện được đã đề nghị tỉnh điều chỉnh giảm kinh phí. Đối với các dự án cộng đồng 05 danh mục dự án, hiện nay các chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đã có một số xã, thị trấn phê duyệt dự án như thị trấn Phong Hải, Bản Cầm, Trì Quang, tuy nhiên, theo nội dung Nghị quyết số 9/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đang khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đối với cây quế (Chỉ hỗ trợ vật tư, giống đối với địa bàn đặc biệt khó khăn và địa bàn khó khăn, trong khi đó, huyện Bảo Thắng có 14 xã, thị trấn chỉ có thị trấn Phong Hải và 24 thôn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, trong khi đó, một số xã, thị trấn đã phê duyệt dự án.

anh tin bai

Để triển khai đảm bảo hiệu quả, tiến độ dự án, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh điều chỉnh danh mục dự án.

anh tin bai
anh tin bai

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo quy định. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn hoàn thiện 05 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại HTX và đã phê duyệt danh sách 20 trang trại đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng mới trang trại với tổng kinh phí với tổng kinh phí 1.145 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại 5 HTX trên địa bàn xã Gia Phú, Sơn Hà, Phong Hải với kinh phí 205,8 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 20 trang trại (quy mô vừa 18 trang trại, quy mô nhỏ 2 trang trại) trên địa bàn xã Xuân Giao, Sơn Hải, Xuân Quang, với kinh phí 940 triệu đồng.

Vũ Minh Hiếu - Huyện đoàn Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang