BẢO THẮNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, SÁNG TẠO NHIỀU GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Huyện ủy Bảo Thắng đã lãnh đạo quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Lào Cai; tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, sáng tạo các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Những năm qua, Bảo Thắng luôn nhận thức sâu sắc và xác định rõ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Huyện ủy đã lãnh đạo quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Lào Cai; tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, sáng tạo các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Đề án số 08-ĐA/HU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2021- 2025. Hàng năm xây dựng kế hoạch về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai thực hiện. Đây là những căn cứ, cơ sở quan trọng để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Huyện ủy UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chế độ "một cửa" điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Quy định rõ các nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, để hạn chế tham nhũng và tạo điều kiện cho người dưới quyền, người dân dám nói lên sự thật, dám tố cáo người có hành vi tham nhũng. Theo dõi, giám sát sự biến động tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm giải trình, làm rõ tài sản, thu nhập gia tăng không hợp lý, không rõ ràng và thực hiện cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích, bảo vệ cán bộ và cả người dân phát hiện, tố giác; người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân được các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhiều cách làm hay, hiệu quả, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân, từ đó niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 03 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 186 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên và nhân dân, với 12.029 lượt người tham dự, có 1100 ý kiến tham gia. Trong quá trình thực hiện, một số dự án đã gặp phải sự phản ứng do người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, thu hồi đất, thậm chí có nơi còn có thành phần xấu xúi dục ngăn cản, cố tình tạo thành “điểm nóng”, làm chậm tiến độ như dự án: Đường Vạn Hóa- Kim Sơn (Bảo Yên); Hồ Trung tâm huyện; Nút giao Phố Lu... Để người dân hiểu, đồng thuận vì mục tiêu chung, các đồng chí lãnh đạo huyện đã chủ động tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với mục đích lắng nghe ý kiến, giải thích, trả lời những băn khoăn của người dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân được các cấp chính quyền tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng.

anh tin bai

 

Cùng với đó, công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Huyện đã thực hiện tiếp công dân 506 cuộc; tiếp nhận tổng số 669 đơn, trong đó có 04 đơn khiếu nại, 12 đơn tố cáo, 641 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh, đến nay đã giải quyết xong 618 đơn; đang xem xét giải quyết 23 đơn. Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại và giải quyết đơn được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện, Huyện ủy đã thường xuyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng đưa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng với thanh tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực..; chú trọng trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, những lĩnh vực “nóng” dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trên tinh thần quyết liệt, sai đến đâu kiến nghị xử lý tới đó, áp dụng kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn vi phạm, thu hồi thiệt hại gây ra cho xã hội, nhà nước, cá nhân, cơ quan, tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 41 tổ chức đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; UBND huyện tiến hành thanh tra 46 cuộc, Qua thanh tra, kiểm tra các sai phạm chủ yếu về thiếu kiểm tra, kiểm soát chứng từ chi, nghiệp vụ tài chính kế toán còn hạn chế dẫn đến chứng thanh toán thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo yếu tố hợp lệ. UBND huyện đã tiến hành thu hồi số tiền là 75.043.400 đồng. Đồng thời xử lý kỷ luật đối với 02 trường hợp bằng hình thức “Cảnh cáo”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực một cách cụ thể, có trọng tâm và trọng điểm, đồng thời lãnh, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được điều đó, huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ. Đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Bảo Thắng./.

Vũ Anh Tuấn - UBKT Huyện ủy Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang