CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG, BẢO THẮNG QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN THỰC SỰ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH HOÀN THÀNH XUẤT SĂC NHIỆM VỤ NĂM 2024

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và Nhân dân làm mục đích cao cả, với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".

Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng chiếm nước ta một lần nữa, thù trong giặc ngoài cấu kết với nhau, âm mưu tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ, đẩy đất nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Trong bối cảnh đó, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng. Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh anh dũng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thời kỳ 1954-1975, Miền Bắc xây dựng XHCN, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ, làm nên một "Điện Biên Phủ trên không". Ở miền Nam, lần lượt làm thất bại các chiến lược quân sự của Mỹ. Thắng lợi vĩ đại của cuộc tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tiến bước vững chắc trên con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vị thế đối ngoại của đất nước được nâng cao như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

94 năm qua, là những năm tháng vô cùng hào hùng, vẻ vang của Nhân dân ta, đưa người dân từ kiếp nô lệ trở thành người chủ đất nước. Từng bước chúng ta xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc; dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dù bên cạnh những thành tích to lớn còn có những vấp váp, sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng ta luôn biết tự sửa chữa nên được Nhân dân tin cậy, xứng đáng là đội tiên phong của một đất nước anh hùng.

Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Bảo Thắng sớm được hình thành, rèn luyện trong đấu tranh cách mạng và trưởng thành nhanh chóng. Ngày 15/10/1948 đảng bộ huyện được thành lập, lãnh đạo nhân dân trong huyện cùng với bộ đội chủ lực giải phóng đồn Phố Lu ngày 13/2/1950. Sự ra đời của Đảng bộ huyện đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện nhà, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ huyện, Nhân dân Bảo Thắng đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, viết lên những trang sử vẻ vang của mảnh đất Bảo Thắng anh hùng. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Thắng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và nhiều huân, huy chương cao quý. Năm 2020 được Thủ tướng Chính Phủ quyết định công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn xây dựng huyện Nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Thắng khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2023 nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Trong 24 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã có 13 mục tiêu đạt và vượt, 09 mục tiêu đạt 70% trở lên, 02 mục tiêu đạt 50% trở lên. 24/24 mục tiêu chủ yếu của năm 2023, đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện đạt trên 14%/năm. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 110 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 4,72%. Tỷ lệ hộ khá, giầu đạt gần 50%. 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 3 xã Sơn Hà, Xuân Quang, Sơn Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân dân trong huyện đóng góp kinh phí xây dựng được trên 450 km đường điện chiếu sáng, 356 km đường hoa, 213 km đường cờ theo mẫu, hiến đất mở rộng được gần 180 km đường liên thôn từ 4,5m lên 6-7m, với trị giá hàng trăm tỷ đồng, ngoài đầu tư ngân sách của nhà nước, huyện đang trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đảng bộ huyện có 32 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn, 10 đảng bộ khối các cơ quan, trường học, 9 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ, 343 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó có 188 chi bộ thôn tổ dân phố với trên  5600 đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng lên; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ gần 80%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 01 ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết, Quy định, Kết luận của, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với nhiều hình thức đa dạng, tập hợp thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; các cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ đã cụ thể hoá thành các chương trình, đề án, dự án triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần "Kỷ cương- Đoàn kết- trách nhiệm- Hiệu quả", thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Bảo Thắng tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Long, khu đô thị Làng Trưng Sơn Hà, Trung tâm hành chính huyện.... hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, để thị trấn Phố Lu đạt chuẩn đô thị loại 4 trong năm 2024, đồng thời lãnh đạo Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn nguyên liệu thu hút đầu tư theo nghị quyết 10 của BTV Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp hàng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 BCH đảng bộ đề ra.

anh tin bai

Nhân dân Bảo Thắng thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là một dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước anh hùng. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, Đảng bộ và quân dân Bảo Thắng bước vào năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, quyết tâm xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, góp phần thực hiện thành công con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự hào và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, ra sức rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng Bảo Thắng ngày càng  giàu mạnh, văn minh./.

Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang