ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN VÙNG ĐỒNG BAO DÂN TỘC THIỂU SỐ

    Công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, trong thời gian qua Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã đẩy mạnh công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường đối mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/8/2020 của huyện Bảo Thắng về đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, vận động trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025. Từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội, bảo đảm  quốc phòng-  an ninh địa phương.

anh tin bai

         Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận; tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, nhà nước về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tổ chức đăng ký thi đua “Dân vận khéo”; Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được chú trọng, hằng năm HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện công tác dân vận theo chương trình công tác dân vận; đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở...Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

    Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả của công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như đã mở được 76 lớp xóa mù chữ, với trên 1.670 học viên tham gia và nghiệm thu hoàn thành là 1.618 học viên, nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt 97,45%;  đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho trên 23.898 người, trong đó người dân tộc thiểu số là 8.987/23.898 chiếm 37,6%; đã kết nạp được 571 người dân tộc thiểu số vào đảng, nâng số đảng viên là người dân tộc thiểu số toàn đảng bộ huyện lên 1.275/5.214 chiếm 24%. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số được chú trọng quan tâm, đã rà soát, bổ sung quy hoạch 720 lượt cán bộ là người dân tộc thiểu số; bổ nhiệm, giới thiệu 123 lượt cán bộ ứng cử từ cấp huyện đến cơ sở và số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện là 333/2.444 đồng chí chiếm 13,6%. Qua đó góp phần ổn định tình hình cơ sở, nhân dântập trung phát triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 106 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,6 triệu đồng/người/năm…

    Có thể khẳng định công tác dân vận đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Hệ thống kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cấp, chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ; văn hóa truyền thống của các dân tộc tiếp tục được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần củng cố thêm niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước./.

 
Ngô Văn Hải - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang