Đổi mới công tác dân vận, khơi dậy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

    Công tác dân vận đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị; gần dân, sát cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Quang Úy – Phó bí thư thường trực Huyện ủy tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, vừa được Huyện ủy Bảo Thắng tổ chức ngày 31/7/2023.

    Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác dân vận trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, toàn huyện đã ban hành 53 văn bản, tổ chức 158 hội nghị, ban Dân vận phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức 72 hội nghị để triển khai, quán triệt nghị quyến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 14/14 xã, thị trấn xây dựng Chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương; Ban Dân vận ký kết 6 chương trình phối hợp tuyên truyền với UBND huyện, Các phòng: Dân tộc, Giáo dục đào tạo, Trung tâm Y tế, Công an, Quân sự. Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. HĐND – UBND - Ủy Ban MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị đã làm tốt công tác tiếp xúc đối thoại, tiếp dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…Qua đó đã tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xứng đáng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Với 1.586 ý kiến nhân dân được phát biểu qua các cuộc tiếp xúc; 2.090 đơn thư, kiến nghị của Nhân dân được tiếp nhận giải quyết; 476 mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về truyền thống đoàn kết, tương thân thương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

anh tin bai

    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là căn bản, công tác dân vận trên địa bàn cũng bộc lộ một số tồn tại đó là: Việc đổi mới nội dung, hình thức làm công tác dân vận có lúc, có việc còn chưa theo kịp với sự thay đổi của đời sống xã hội đặc biệt là thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay; việc phối hợp giữa các cơ quan dân vận với phòng chuyên môn đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác GPMB còn chậm muộn, thiếu thông tin.

    Để công tác dân vận trên địa bàn huyện tiếp tục đạt hiệu quả cao, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư huyện ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị huyện Bảo Thắng thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

    Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đế cơ sở phải quan tâm đến công tác dân vận, coi đây là việc làm thường xuyên có ý nghĩa đi trước mở đường tạo bầu không khí dân chủ, sự đồng thuận cao để phát huy sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảm bảo phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ trong triển khai nhiệm vụ vận động quần chúng. Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”; làm tốt công tác dân vận chính quyền trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công khai cơ chế chính sách, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền TSVM; chủ động giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền sát với yêu cầu nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền vận động; duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết giữa các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị. Cán bộ công chức phải nắm chắc quy trình thủ tục hành chính nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo. Kịp thời phát hiện sai phạm để điều chỉnh uốn nắn cho sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trọng tình hình mới.

    Tại hội nghị đã khen thưởng cho 5 tập thể 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Tăng cương và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Lê Trung Thành - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang