Duy trì nâng cao chất lượng công tác tuyên vận

    Huyện Bảo Thắng hiện có 14 ban tuyên vận với 188 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố, thông qua công tác tuyên vận, đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

    Ngay từ đầu năm 2023, Huyện đã chỉ đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn rà soát kiện toàn ban tuyên vận, tổ tuyên vận; các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể huyện tích cực dự, chỉ đạo công tác tuyên vận đơn vị được phân công phụ trách; ban tuyên vận thường xuyên duy trì nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên vận trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Các loại hình tuyên truyền luôn được ban tuyên vận, tổ tuyên vận tận dụng triệt để, góp phần làm chuyển biến tình hình tư tưởng ở cơ sở theo hướng tích cực. Khắc phục những hạn chế trong cơ chế thông tin đã giúp cho công tác tư tưởng và dân vận của Đảng tại cơ sở luôn giữ đúng định hướng; dân chủ trong tư tưởng được mở rộng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Thế mạnh, hiệu quả của các loại hình tuyên truyền, vận động, củng cố, phát huy sức mạnh trong nhân dân được khơi dậy, phát huy hướng tới khắc phục khó khăn. Có thể khẳng định, công tác tuyên vận, đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, cụ thể ngày 25/3/2023 đã có trên 16 nghìn người tham gia lao động, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý 219,2m3 rác thải; xã Phú Nhuận hoàn thành 8/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tuyên truyền mở rộng từ 3m lên 7m phấn đấu năm 2023 huyện có thêm100 km đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, vận động, huy động được trên 2.132 ngày công lao động tu sửa nạo vét kênh mương, sửa chữa làm mới giao thông, hiến đất làm đường, tổng số tiền đóng góp xây dựng Nông thôn mới trên 1,6 tỷ đồng.

anh tin bai

    Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên vận trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, trước mắt, Ban Tuyên vận tham mưu cho Đảng uỷ xã, thị trấn tổ chức đánh giá, sơ kết 3 năm thực hiện quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận, hoàn thành việc sơ kết trong tháng 6 năm 2023. Cấp uỷ đảng cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên vận coi đây là cầu nối, là nơi triển khai, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở; gắn kết, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, kịp thời xử lý các vấn đề mới, vấn đề khó, phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng biên soạn thông tin thời sự chính trị bảo đảm có chọn lọc, phù hợp với đối tượng. Đánh giá nghiêm túc việc thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên. Phát động các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình, mô hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ngô Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang