GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sai phạm, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ Bảo Thắng được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: Đã triển khai quán triệt Nghị quyết, quyết định, hướng dẫn…của Trung ương và của Tỉnh uỷ đến các chi, đảng bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Đề án số 08 ngày 10/8/2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025" và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho các tổ chức đảng chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thành nền nếp và có hiệu quả. Nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm là: Các tổ chức đảng, đơn vị có dấu hiệu về mất đoàn kết nội bộ, thiếu thống nhất giữa người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; Những nơi mà ở đó công tác đảng bộc lộ có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện; Những vấn đề tồn đọng của năm trước như công tác quản lý đất đai, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII, kết luận số 21 khoá XIII về xây dựng đảng. Năm 2022, Huyện uỷ đã kiểm tra 12 tổ chức cơ sở đảng 16 đảng viên, cơ quan tham mưu giúp việc huyện uỷ kiểm tra 26 tổ chức cơ sở đảng 21 đảng viên, các chi, đảng bộ trong huyện đã kiểm tra đối với 44 tổ chức đảng, 62 đảng viên. Huyện uỷ giám sát 3 tổ chức đảng, cơ quan tham mưu giúp việc huyện uỷ giám sát 48 tổ chức đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện giám sát 42 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. BTV huyện uỷ thi hành kỷ luật một đảng viên diện BTV huyện uỷ quản lý. Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, còn nổi lên một số nội dung cần cần chấn chỉnh rút kinh nghiệm đó là:

Một số đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng chưa đầy đủ, cá biệt còn tư tưởng cho rằng công tác kiểm tra, giám sát là của riêng UBKT các cấp, nên chưa thấy hết trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu; việc chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch ở một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra còn chậm, sơ sài, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, phương pháp lúng túng; chất lượng, hiệu quả chưa cao, có biểu hiện né tránh, ngại va chạm,

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, chất lượng chưa cao, trong khi đó dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở một số lĩnh vực có biểu hiện phức tạp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp còn ít.

Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao, có chiều hướng suy giảm “Tôi không động đến anh, anh đừng động đến tôi”. Trong sinh hoạt nội bộ đảng không dám nói thẳng, nói thật mà cuối cùng phải nhờ vào lá phiếu bình bầu hoặc biểu quyết…

Đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Việc tham mưu của ủy ban kiểm tra, nhất là UBKT đảng uỷ cơ sở cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình thực hiện.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, các cấp uỷ trong huyện cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

 Hai là: Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với UBKT huyện uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

  Ba là: Các đồng chí HUV phụ trách các chi, đảng bộ phải thường xuyên nắm bắt tình hình của cán bộ đảng viên đơn vị mình phụ trách, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm thông tin cho các ban tham mưu giúp việc Huyện uỷ, trên cơ sở đó, các ban tham mưu cho thường trực, BTV huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng nhất là công tác kiểm tra giám sát.

Bốn là: Thường xuyên giám sát chặt chẽ nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy và những đảng viên, cấp ủy viên công tác ở lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm (quản lý tiền, tài sản, ngân sách, đất đai, ...) để chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót khuyết điểm từ lúc manh nha, chớm nở, tránh khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn.

Năm là: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, nhất là chủ nhiệm UBKT đảng uỷ cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, tính chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.   

Sáu là: Phát huy vai trò giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới. Thực hành dân chủ, xử lý nghiêm những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trù dập người phê bình, giám sát tốt đảng viên tham gia sinh hoạt đảng theo quy định của điều lệ đảng./.

Nguyễn Quang Uý
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang