GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Tiếp tục kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm được rút ra sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Thời gian qua huyện ủy Bảo Thắng đã đặc biệt quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo nội dung QCDC ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ, sự đồng thuận, sức mạnh toàn thể Nhân dân trong xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Để QCDC đi vào cuộc sống góp phần huy động sức dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương Huyện ủy Bảo Thắng đã yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền chủ trương mới của Đại hội XIII, về thực hiện QCDC đó là tư tưởng “trọng dân”, bổ sung nội dung “dân giám sát” và “dân thụ hưởng” vào phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tạo thuận lợi, có cơ sở chính trị, pháp lý tổ chức thực hiện, mở rộng, tăng cường, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của nhân dân. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở để kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo đồng thời uốn nắn sai phạm hướng tới mục tiêu người dân thực là chủ và làm chủ đối với mọi hoạt động của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quang Úy – Phó bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Bảo Thắng cho biết. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy: Ở đâu việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện QCDC nghiêm túc bài bản thì ở đó xây dựng được khối đoàn kết toàn dân; việc khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành. Điển hình như xã Trì Quang trong thời gian ngắn đã huy động nhân dân hiến đất, chặt cây, mở rộng trên 20 km đường giao thông nông thôn; xã Sơn Hải hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đã chuẩn nông thôn mới nâng cao với trên 99,5% người dân được hỏi bầy tỏ sự đồng tình ủng hộ; huyện Bảo Thắng luôn được tỉnh Lào Cai đánh giá là đơn vị làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (đây luôn được coi là nhiệm vụ nhậy cảm khó thực hiện ở các địa phương khác)… những kết quả đó khẳng định sức mạnh đoàn kết thông qua thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Bảo Thắng xác định tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Quán triệt phương châm, thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếy đó là:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở. Xây dựng cơ chế thông tin đa chiều, thực hiện minh bạch, công khai thông tin, đáp ứng quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Kịp thời phê phán những biểu hiện cực đoan, lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng phục vụ cho “lợi ích nhóm”, lợi ích cá nhân, đồng thời cần khắc phục, chấm dứt những việc làm mang tính dân chủ hình thức trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

anh tin bai

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của UBND cấp xã, của người đứng đầu trong đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành dân chủ; phát huy hiệu lực, hiệu quả vai trò các cơ quan, tổ chức trong thực hành dân chủ; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Ba là, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Để thực hành dân chủ, công tác cán bộ là một trong những khâu quan trọng và mang tính quyết định nhất. Kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân.

Năm là, Ban chỉ đạo QCDC huyện làm tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời uốn nắn sai lầm khuyết điểm đồng thời phát hiện cách làm hay, sáng tạo để lan tỏa, tuyên dương, khen thưởng. Tất cả hướng tới mục tiêu phát huy vai trò là chủ, làm chủ của Nhân dân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương Bảo Thắng ngày càng giầu mạnh, văn minh.
Lê Trung Thành - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang