Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023

Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ Việt Nam ở cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Ngày 24/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023. Tham gia tập huấn có trên 70 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng, Phó ban và thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn.

anh tin bai

Ảnh: Đ.c Lê Giang Vân - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Giang Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khái quát vai trò, tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Vì thế, tại hội nghị tập huấn này, các đại biểu sẽ được bồi dưỡng những nội dung cốt yếu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần giúp Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tại Hội Nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, tập trung theo dõi, tiếp thu nội dung 03 chuyên đề: (1)- Yêu cầu, nhiệm vụ đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; (2)- Hướng dẫn công tác Giám sát đầu tư của cộng đồng (theo Nghị định số 29/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ); (3)- Hướng dẫn quy trình, kỹ nǎng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đâu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn. Trong đó, tập trung thảo luận phân tích, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời làm rõ một số vấn đề trong triển khai thực hiện hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng theo các quy định tại Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023).

anh tin bai

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam. Đồng thời, phát huy vai trò thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hoàng Việt Hoa - MTTQ huyện
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang