Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật:

anh tin bai

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện uỷ Bảo Thắng đã chủ động xây dựng hệ thống văn bản để triển khai thực hiện. Xác định công tác quán triệt, tuyên truyền có vị trí, vai trò quan trọng, đã chỉ đạo UBND huyện tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền pháp luật cấp huyện cho gần 300 lượt đại biểu; các cơ quan, đơn vị huyện triển khai, lồng ghép với các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan được 227 buổi với hơn 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, duy trì chuyên mục “Tuyên truyền pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực" phát trên sóng FM tần số 102MHZ của huyện Bảo Thắng với 84 chuyên mục, 188 lượt phát sóng trên sóng phát thanh đài huyện với thời lượng 30 phút/01 chuyên mục và tiếp sóng gần 500 cụm loa truyền thanh không dây lắp đặt tại tất cả các thôn, TDP. Các xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép với hội nghị tuyên vận, các cuộc họp, giao ban tại cơ sở với hơn 700 buổi/hơn 20.000 lượt người tham dự,....Qua việc tuyên truyền, phổ biến, góp phần thông tin và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan trong khối tuyên truyền đã tích cực, chủ động phối hợp trong việc tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tổ chức niêm yết lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy vào ngày 10 và 20 hằng tháng và Văn phòng Huyện ủy tiếp công dân vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của cử tri, đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành của tỉnh có những giải pháp tháo gỡ hợp tình, hợp lý. Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên tổ chức giám sát theo kế hoạch và chuyên đề đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện về việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chính sách pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, nhất là trong quản lý, mua sắm thiết bị, cũng như thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ luôn được quan tâm thực hiện, nhất là trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 302 thủ tục, cấp xã 143 thủ tục, tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện tử. đã có 110 cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và đều thực hiện thanh toán hạn chế dùng tiền mặt đạt 100%.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện. Qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác…đều không phát hiện, xử lý trường hợp tham nhũng.

anh tin bai

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế đó là: Số lượng cán bộ của những cơ quan chức năng tham gia đấu tranh chống tham nhũng chủ yếu là kiêm nhiệm vừa thiếu, vừa hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, phát hiện sự vụ, sự việc chủ yếu thông qua kênh kiến nghị, tố cáo của công dân.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)

Hai là, chỉ đạo thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý cũng như trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ba là, Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức. Thường xuyên đánh giá chất lượng thực thi công vụ của công chức khoa học, khách quan, chính xác, phản ánh đúng năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất, đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức.

Bốn là, chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền của mình phát sinh trong thời gian tới; đặc biệt chú trọng giải quyết các đơn, thư tố cáo có liên quan đến tham nhũng, không để xảy ra việc công dân tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
Ngô Văn Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang