PHÁT HUY HIỆU QUẢ HƯƠNG ƯỚC TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ KHU DÂN CƯ

Hương ước là những quy ước, điều lệ của một cộng đồng chung sống trong một khu vực. Được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận, cam kết, tự cam kết với nhau của một cộng đồng dân cư nhất định. Hương ước gắn chặt với đời sống làng xã trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực của phong tục tập quán truyền thống nhưng phải phù hợp với pháp luật của Nhà nước. Là công cụ chuyển tải của pháp luật đến từng người dân, đồng thời, bổ sung những nội dung mà pháp luật chưa quy định cụ thể phù hợp với điều kiện và đặc thù của thôn, xóm.

Hương ước có giá trị như là một văn bản thể hiện quyền tự quản của một cộng đồng, thể hiện quyền làm chủ của cộng đồng trong vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội và đặc biệt là về văn hóa,... của cộng đồng dân cư.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến nay 100% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã xây dựng được Hương ước, nhờ đó đã góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ trong phạm vi thôn, TDP góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

anh tin bai

Nhân dân Bảo Thắng tích cực phát triển kinh tế, xây dựng NTM

Đồng chí Mai Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải cho biết: Trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngoài thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì Hương ước đang được chính quyền và người dân địa phương xem như một công cụ tham gia vào quá trình quản trị cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; gìn giữ, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở. Qua việc thực hiện hương ước đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới; phát huy quyền tự do, dân chủ ở cơ sở, động viên, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ; giúp nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của quy ước, hương ước đối với mọi tầng lớp Nhân dân, cần quan tâm, rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế những quy ước không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo dõi và giám sát việc thực hiện hương ước, quy ước để kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện. Định kỳ, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; đưa việc thực hiện hương ước, quy ước là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu đơn vị, gia đình văn hoá, thôn, khu phố, xã văn hóa./.

Lê Trung Thành
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang