Sơn Hải phát huy vai trò gương mẫu cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

    Xác định tầm quan trọng của việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra, Đảng ủy xã Sơn Hải đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò nêu gương, đến việc triển khai đăng ký bản cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, trong đó các đồng chí đảng ủy viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu nói và làm theo nghị quyết, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

    Đảng ủy duy trì chế độ họp cấp ủy thường xuyên, đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh, trong năm 2022, đã tổ chức 26 hội nghị ban thường vụ, 15 hội nghị ban chấp hành và nhiều hội nghị chuyên đề khác, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, gắn với đánh giá nhận xét vai trò, trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. Quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt tại các chi bộ, tại đây các đồng chí đã gương mẫu tham gia sinh hoạt đảng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong xây dựng chi bộ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt; các chi bộ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ xã, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, góp phần hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, có một số chỉ tiêu vượt, đạt kế hoạch, như: tổng sản lượng lương thực có hạt 1306 tấn, đạt 123 % kế hoạch; sản lượng thịt hơi đạt 1.989 tấn bằng 104% KH, thu nhập trên diện tích ha canh tác đạt 112 triệu đồng/ha và thu nhập bình quân đầu người đạt 58,15 triệu đồng/người, tăng 8 triệu đồng so với năm 2021; kết nạp đảng đạt 100 % kế hoạch; với khẩu hiệu “đường rộng, hè thoáng văn minh/xóm thôn không rác, nhà nhà chung tay” đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đã có hàng trăm hộ hiến trên 50.000m2 đất để mở rộng đường, góp công đổ bê tông đường giao thông nông thôn, đến nay xã Sơn Hải hoàn thành các tiêu chí và đã đề nghị cấp trên công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Kết thúc năm 2022, Đảng bộ xã được Huyện uỷ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

anh tin bai

    Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các phong trào của địa phương, Đảng ủy xã Sơn Hải xác định: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên về bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai, thục hiện tốt chuyên đề năm 2023 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân". Đảng uỷ xã tiếp tục phát huy trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên sâu sát cơ sở, nhất là vai trò lãnh đạo của các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp./.

Ngô Hải - TGBT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang