SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh  những người con đất Việt qua các thế hệ đã anh dũng hy sinh, đóng góp sức người, sức của để xây dựng các trang lịch sử hào hùng hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là, hơn 1000 năm Bắc thuộc, gần một thế kỉ đô hộ của Thực dân Pháp tiếp đó là 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Có thể nói dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đã luôn phải đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh nhất. Trong các cuộc đấu tranh khốc liệt và gian khổ ấy biết bao máu của đồng bào và nhân dân đã đổ xuống cho mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, đã là các phong trào cách mạng, cùng nhiều nhà lãnh tụ, anh hùng dân tộc đứng lên làm cách mạng giải phóng đất nước, dân tộc nhưng đều không đi đến thành công.

anh tin bai

Tượng đài chiến thắng Phố Lu - Biểu tượng về sự lãnh đạo tài tỉnh của Đảng và tinh thần đoàn kết của quân dân Bảo Thắng

            Cách mạng Việt Nam chỉ lớn mạnh, trưởng thành, gặt hái những thành công là từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, thường xuyên được giáo dục, rèn luyện cùng với sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn lối, chỉ đường, tập hợp lực lượng, là nơi gửi gắm niềm tin của Nhân dân, một tổ chức duy nhất có thể tập hợp sức mạnh toàn dân tộc thành một khối thống nhất đứng lên chống lại kẻ thù và giành lại độc lập cho dân tộc,  đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

            Sự ra đời của Đảng ngày 03-02-1930 đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với đường lối lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt, mọi chiến thắng của dân tộc đều mang đậm dấu ấn của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành linh hồn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

            Trong chiến tranh giành lại độc lập dân tộc, cũng như khi đất nước hoà bình thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới.  Đảng luôn kề vai sát cánh cùng Nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng luôn khẳng định được mình là một tổ chức duy nhất có khả năng lãnh đạo Nhân dân trong công cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là khi Đảng lãnh đạo đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay.

            Đảng cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học, phù hợp với qui luật,  cách mạng Việt Nam cùng với lí luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam đã dẫn dắt nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

            Với gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất  nước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, vị trí, vai trò và vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đã Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

            Đúng như tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay .Điều đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

            Với đường lối lãnh đạo của Đảng, theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII , đất nước ta đang đẩy mạnh phát huy các nguồn lực, vượt qua các khó khăn, nắm bắt tốt các thời cơ, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất, sớm đưa đất nước ta thành nước có nền công nghiệp hiện đại, trở thành nước phát triển phồn vinh hạnh phúc./.

Trịnh Nam - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang